2-" Economia espanyola 2008-2013: lenta absorció de desequilibris i emergència de nous desajustos"

Els darrers anys s'ha iniciat un procés lent d'absorció dels desequilibris acumulats per l'economia espanyola (endeutament privat i dèficit exterior), al mateix temps que han sorgit nous problemes derivats de l'explosió del deute públic. El document, base per a un debat mantingut amb representants del món acadèmic, empresarial i dels mitjans de comunicació, presenta una anàlisi d'aquest procés en els anys 2008-2013. Autor: Josep Oliver