10.- "España 2016: expansión monetaria y fiscal y lenta reducción de los desequilibrios de deuda interna y externa"

Autor: Josep Oliver Data de publicació: 8 de juny de 2016 Sumari: 1. Els canvis en el marc exterior el 2016: accentuació tendències de fons i paper determinant del BCE 2. La responsabilitat del BCE en la recuperació 2014/2016: confiança, càrrega financera, despesa pública i inversió privada 3. La dinàmica del despalanquejament intern: continua el progrés tant al sector financer com al sector privat no financer 4. Balança exterior i deute amb la resta del mon: una insuficient reducció del palanquejament